Tháng Mười 23, 2021

Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?

Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?
A. Norađrênalin
B. Cooctizôn
C. Canxitônin
D. Tirôxin

Hướng dẫn

Tủy tuyến trên thận tiết 2 loại hoocmôn là: adrenalin và noradrenalin.
Đáp án cần chọn là: A