Tháng Mười 25, 2021

Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ?

Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh
nở ở phụ nữ?
A. Ôxitôxin
B. Canxitônin
C. Insulin
D. Tirôxin

Hướng dẫn

Ôxitôxin có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ.
Đáp án cần chọn là: A