Tháng Mười 22, 2021

Hoạt động sống của tế bào gồm:

Hoạt động sống của tế bào gồm:
A. Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.
B. Trao đổi chất, tổng hợp, phân chia.
C. Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng
D. Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng.

Hướng dẫn

Hoạt động sống của tế bào gồm trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.
Đáp án cần chọn là: A