Tháng Mười Một 28, 2021

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a) Mg + HNO$_{3}$ → ? + N$_{2}$ + ?

b) Al + HNO$_{3}$ → ? + NH$_{4}$NO$_{3 }$+ ?

Phương pháp giải:

Điền những chất còn thiếu vào dấu “?” và cân bằng phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron.

Lời giải chi tiết:

a) 5Mg + 12HNO$_{3}$ → 5Mg(NO$_{3}$)$_{2}$ + N$_{2}$ + 6H$_{2}$O

b) 8Al + 30HNO$_{3}$ → 8Al(NO$_{3}$)$_{3 }$+ 3NH$_{4}$NO$_{3 }$+ 15H$_{2}$O