Tháng Tư 15, 2024

Gọi N là một điểm thuộc đoạn A B. Biết AN = 2cm, BN = 3cm . Độ dài của đoạn AB là:

Gọi N là một điểm thuộc đoạn A

B. Biết AN = 2cm, BN = 3cm . Độ dài của đoạn AB là:

A. 5cm

B. 1cm

C. 2cm

D. 3cm

Hướng dẫn

Vì N thuộc đoạn AB nên N nằm giữa A và B

⇒ AN + NB = AB

⇒ AB = 2 + 3 = 5cm

Chọn đáp án A