Tháng Hai 24, 2024
đề thi thử thpt quốc gia 2018

Giải đề thi thử Toán 2018 sở Thanh Hóa bằng máy tính casio

Giải đề thi thử Toán 2018 sở Thanh Hóa bằng máy tính casio
Câu 31. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình cos$^3$(2x)-cos$^2$(2x)=msin$^2$(x) có nghiệm thuộc khoảng (0, π/6)
A.3
B.2
C.0
D.1

Câu 32: Cho hàm số y=x$^4$+2mx$^2$}+m (m là tham số) . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng y=-3 tại bốn điểm phân biệt, trong đó có một điểm có hoành độ lớn hơn 2 còn ba điểm kia có hoành độ nhỏ hơn 1, là khoảng (a;b) (với a,b∈Q , a,b là phân số tối giản). Khi đó 15ab nhận giá trị nào dưới đây?
A. -95
B.95
C. -63
D. 63

Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ [0; 10] để tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt {\log _2^2\left( x \right) + 3{{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( {{x^2}} \right) – 7} < m\left( {{{\log }_4}\left( {{x^2}} \right) – 7} \right)$ chứa khoảng (256; ∞)
A.7
B.10
C.8
D.9

Câu 41: $f\left( x \right) = {x^3} + b{x^2} + cx + d$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ ${x_1};{x_2};{x_3}.$ Tính giá trị biểu thức $P = \frac{1}{{f’\left( {{x_1}} \right)}} + \frac{1}{{f’\left( {{x_2}} \right)}} + \frac{1}{{f’\left( {{x_3}} \right)}}$
A. P = 0
B. $P = \frac{1}{{2b}} + \frac{1}{c}$
C. P = b + c + d D.
P = 3 + 2b + c

Nguồn: Nguyễn Thế Lực