Tháng Mười Một 28, 2021

Giai cấp đóng vai trò chủ đạo trong nền sản xuất xã hội ở phương Tây là

Giai cấp đóng vai trò chủ đạo trong nền sản xuất xã hội ở phương Tây là

A. Chủ nôB. Nô lệ

C. Dân tự doD. Kiều dân

Hướng dẫn

Đáp án: B