Tháng Mười Một 30, 2023

Giá trị của biểu thức \(\sqrt {0,{{04.30}^2}} \) bằng A \(6.\) B \(0,12.\) C \(12.\) D \(0,24.\)

Giá trị của biểu thức \(\sqrt {0,{{04.30}^2}} \) bằng

A \(6.\)

B \(0,12.\)

C \(12.\)

D \(0,24.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|\) và \(\sqrt {A.B} = \sqrt A .\sqrt B \,\left( {A,B \ge 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt {0,{{04.30}^2}} = \sqrt {0,{2^2}{{.30}^2}} = \sqrt {0,{2^2}} .\sqrt {{{30}^2}} \) \( = 0,2.30 = 6\)

Chọn A