Tháng Ba 31, 2023

Giá trị của biểu thức 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) là:

Giá trị của biểu thức 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) là:

A. – 702

B. 702

C. – 720

D. 720

Hướng dẫn

Ta có:

27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) = 27.(-13) + 27.(-27) + 14.27

= 27.[(-13) + (-27)+14] = 27[(-40) + 14] = 27.(-26) = -702)

Chọn đáp án A