Tháng Ba 31, 2023

Giá trị biểu thức M = (-192873).(-2345).(-4)$^{5}$.0 là:

Giá trị biểu thức M = (-192873).(-2345).(-4)$^{5}$.0 là:

A. -192873

B. 1

C. 0

D. (-192873).(-2345).(-4)$^{5}$

Hướng dẫn

Ta có: M = (-192873).(-2345).(-4)$^{5}$.0 = 0

Chọn đáp án C.