Tháng Mười Hai 2, 2022
dao động cơ điều hòa

Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động

Link tải