Tháng Mười Một 28, 2021

Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. Vua chuyên chế

B. Tầng lớp tăng lữ

C. Quý tộc

D. Quan đại thần

Hướng dẫn

Giai cấp thống trị bao gồm: vua chuyên chế, quý tộc, quan lại, chủ ruộng, tăng lữ. Đứng đầu là Vua chuyên chế.

Đáp án cần chọn là: A