Tháng Mười 17, 2021

: Đột biến không làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi một liên kết hiđro trong gen. Đó là dạng đột biến nào?

: Đột biến không làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi một liên kết hiđro trong gen.
Đó là dạng đột biến nào?
A. Thay thế một cặp nuclêôtit bằng một căp nuclêôtit khác loại.
B. Thay thế một cặp nuclêôtit bằng một cặp nuclêôtit cùng loại,
C. Thêm một cặp A – T.
D. Mất một cặp G – X.

Hướng dẫn

Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit bằng một căp nuclêôtit khác loại sẽ không làm thay đổi số
nuclêôtit nhưng làm thay đổi một liên kết hiđro trong gen.
Đáp án cần chọn là: A