Tháng Mười 23, 2021

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì :

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì :
A. Gây rối loạn quá trình tự nhân đôi của ADN
B. Làm ngưng quá trình tổng hợp ARN
C. Làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin
D. Đa số là đột biến gen lặn gây hại

Hướng dẫn

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới
làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
Đáp án cần chọn là: C

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì
A. làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.
B. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
C. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.
D. làm biến đổi cấu trúc NST dẫn tới cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản của
gen.

Hướng dẫn

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới
làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
Đáp án cần chọn là: B