Tháng Mười 22, 2021

Đặc điểm của đột biến gen lặn là:

Đặc điểm của đột biến gen lặn là:
A. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp
B. Luôn biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể.
C. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp
D. Luôn không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể.

Hướng dẫn

Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp.
Đáp án cần chọn là: A