Tháng Mười 22, 2021

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?
A. Ống góp
B. Ống thận
C. Cầu thận
D. Nang cầu thận

Hướng dẫn

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm ống góp.
Đáp án cần chọn là: A