Tháng Mười 17, 2021

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?
A. Ống thận
B. Ống góp
C. Nang cầu thận
D. Cầu thận

Hướng dẫn

Ống góp nằm chủ yếu ở phần tuỷ.
Đáp án cần chọn là: B