Tháng Bảy 4, 2022

Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?

Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?

A. Mỗi tháng 1 lần.

B. Mỗi quý 1 lần.

C. Mỗi năm 1 lần.

D. Mỗi năm 2 lần.

Chọn đáp án là D