Tháng Mười Một 28, 2021

Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc

Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc

A. Khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi.

B. Chăn nuôi đại gia súc.

C. Buôn bán đường biển.

D. Sản xuất thủ công nghiệp.

Hướng dẫn

Đáp án: A