Tháng Tư 2, 2023

Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị:

Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị:

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Hướng dẫn

Điểm 6 cách điểm 2 là 4 đơn vị.

Chọn đáp án D.