Tháng Mười 23, 2021

Dịch tiết của tuyến nào dưới đây không đi theo hệ thống ống dẫn?

Dịch tiết của tuyến nào dưới đây không đi theo hệ thống ống dẫn?
A. Tuyến nước bọt
B. Tuyến sữa
C. Tuyến giáp
D. Tuyến mồ hôi

Hướng dẫn

Dịch tiết của tuyến giáp không đi theo hệ thống ống dẫn.
Đáp án cần chọn là: C