Tháng Ba 24, 2023

Đêm Tết Trung Thu có 2 sinh hoạt vui chơi nào đặc biệt?

Đêm Tết Trung Thu có 2 sinh hoạt vui chơi nào đặc biệt?

A. Rước Đèn và Phát bánh Trung Thu

B. Phát bánh Trung Thu và Múa Lân

C. Rước Đèn và Múa Lân

Câu trả lời là: C. Rước Đèn và Múa Lân