Tháng Mười 17, 2021

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?
A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.
B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động
C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác
D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

Hướng dẫn

Mỗi dây thần kinh tủy gồm:
+ Các bó sợi thần kinh cảm giác
+ Các bó sợi thần kinh vận động
Đáp án cần chọn là: D