Tháng Mười Một 28, 2021

Đạo Hồi (Ixlam) bắt đầu được truyền bá đến I-ran và Trung Á đã dẫn đến thành lập một vương triều Hồi giáo nữa ở giáp

Đạo Hồi (Ixlam) bắt đầu được truyền bá đến I-ran và Trung Á đã dẫn đến thành lập một vương triều Hồi giáo nữa ở giáp

A. phía Nam Ấn Độ.

B. miền Trung Ấn Độ.

C. Tây Bắc Ấn Độ.

D. thành phố Bắc Ấn.

Hướng dẫn

Sau khi vương triều Hồi giáo đầu tiên được thành lập (năm 1055) ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi (Ixlam) bắt đầu được truyền bá đến I-ran và Trung Á, lập nên một vương quốc Hồi giáo nữa trên vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: C