Tháng Mười 19, 2021

Dạng đột biến gen gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit tương ứng do gen đó tổng hợp là

Dạng đột biến gen gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit tương ứng do gen
đó tổng hợp là
A. thay cặp nucleôtit này bằng cặp nucleôtit khác.
B. mất một cặp nucleôtit.
C. thêm một cặp nucleôtit.
D. đảo vị trí cặp nuclêotit của 2 bộ ba mã hóa liền nhau..

Hướng dẫn

Thay cặp nucleôtit này bằng cặp nucleôtit khác gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi
polypeptit tương ứng do gen đó tổng hợp vì bộ ba mới có thể cùng quy định một axit amin giống với
bộ ba cũ.
Đáp án cần chọn là: A