Tháng Mười Một 28, 2021

Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là

Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là

A. Chế độ phong kiến tập quyền

B. Chế độ phong kiến phân quyền

C. Chế độ quân chủ chuyên chế

D. Chế độ thần quyền

Hướng dẫn

Đáp án: B