Tháng Mười 22, 2021

Cơ vân có đặc điểm

Cơ vân có đặc điểm
A. các tế bào dài, có nhiều nhân, có vân ngang.
B. tế bào có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân.
C. tế bào phân nhánh, có 1 nhân và nối với nhau bằng các đĩa nối.
D. tế bào ngắn, không có nhân.

Hướng dẫn

Cơ vân có đặc điểm các tế bào dài, có nhiều nhân, có vân ngang.
Đáp án cần chọn là: A