Tháng Mười 23, 2021

: Cơ thể mẹ có kiểu gen AaBB, khi giảm phân (nếu có sự phân li tổ hợp tự do của các gen) thì cho ra mấy loại giao tử?

: Cơ thể mẹ có kiểu gen AaBB, khi giảm phân (nếu có sự phân li tổ hợp tự do của các gen) thì cho
ra mấy loại giao tử?
A. 2 loại
B. 1 loại
C. 3 loại
D. 4 loại

Hướng dẫn

Số loại giao tử = 2$^{n }$(n: số cặp dị hợp).
Kiểu gen AaBB cho 2$^{1 }$= 2 loại giao tử
Đáp án cần chọn là: A