Tháng Mười 17, 2021

Cơ thể bố mẹ có kiểu gen AaBb, khi giảm phân (nếu có sự phân li tổ hợp tự do của các gen) thì cho ra mấy loại giao tử?

Cơ thể bố mẹ có kiểu gen AaBb, khi giảm phân (nếu có sự phân li tổ hợp tự do của các gen) thì
cho ra mấy loại giao tử?
A. 3 loại
B. 4 loại
C. 6 loại
D. 9 loại

Hướng dẫn

Số loại giao tử = 2$^{n }$(n: số căp dị hợp).
Kiểu gen AaBb cho 2$^{2 }$= 4 loại giao tử
Đáp án cần chọn là: B