Tháng Mười 19, 2021

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con
người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
A. phương tiện
B. cơ sở
C. nền tảng
D. mục đích

Hướng dẫn

Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Đáp án cần chọn là: A