Tháng Ba 21, 2023

Chọn câu sai

Chọn câu sai

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án C

Hướng dẫn

Ta có:

Chọn đáp án D

Hướng dẫn

Chọn đáp án B