Tháng Hai 7, 2023

Chọn câu sai

Chọn câu sai

A. |a| = a nếu a ≥ 0

B. Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số nguyên âm

C. |0| = 0

D. |a| = -a nếu a < 0

Hướng dẫn

Chọn câu sai

A. |a| = a nếu a ≥ 0 đúng

B. Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số nguyên âm. Sai vì giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó

C. |0| = 0. Đúng

D. |a| = -a nếu a < 0 . Đúng

Chọn câu B