Tháng Ba 21, 2023

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. Số liền trước một số nguyên âm là số nguyên âm

B. Số liền sau một số nguyên âm là số nguyên âm

C. Số liền trước của một sô nguyên dương là một số nguyên dương

D. Số nguyên âm lớn nhất là số -1

Hướng dẫn

A. Số liền trước một số nguyên âm là số nguyên âm; Đúng

B. Số liền sau một số nguyên âm là số nguyên âm; Sai chẳng hạn số 0 là số liền sau của số -1 nhưng số 0 không là số nguyên âm

C. Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương; Đúng

D. Số nguyên âm lớn nhất là số -1. Đúng

Chọn câu B.