Tháng Tư 19, 2024

Chọn câu phát biểu đúng:

Chọn câu phát biểu đúng:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi hứng được trên màn, bằng vật

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, bằng vật

Hướng dẫn

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

Đáp án cần chọn là: A