Tháng Sáu 5, 2023

Chọn câu đúng. Kết quả của phép chia \(\left( {15{x^2}{y^3} – 10{x^3}{y^3} + 5xy} \right):5xy\)là:

Chọn câu đúng. Kết quả của phép chia \(\left( {15{x^2}{y^3} – 10{x^3}{y^3} + 5xy} \right):5xy\)là:

A. \(3x{y^2} + 2{x^2}{y^2} + 1\)

B. \(3x{y^2} – 2{x^2}y + 1\)

C. \(3x{y^2} – 2{x^2}{y^2} + 1\)

D. \(3x{y^2} – 2{x^2}y – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức chia đa thức cho đơn thức.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left( {15{x^2}{y^3} – 10{x^3}{y^3} + 5xy} \right):5xy = 5xy\left( {3x{y^2} – 2{x^2}{y^2} + 1} \right):5xy = 3x{y^2} – 2{x^2}{y^2} + 1.\)

Chon C.