Tháng Tư 2, 2023

Chọn câu đúng?

Chọn câu đúng?

A. 0 ∈ N

B. 0 ∉ Z

C. -11,2 ∈ Z

D. -2020 > -2019

Hướng dẫn

A. 0 ∈ N Đúng

B. 0 ∉ Z Sai

C. -11,2 ∈ Z sai vì -11,2 là số thập phân

D. -2020 > -2019 sai vì -2020 < -2019

Chọn câu A