Tháng Ba 31, 2023

Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

A. 9

B. 6

C. 3

D. 12

Hướng dẫn

Các phân số thỏa mãn đề bài là:

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài

Chọn đáp án B