Tháng Một 21, 2022

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R$_{1}$ = R$_{3}$ = R$_{5}$ = 3 ; R$_{2}$ = 8 ; R$_{4}$ = 6 ; U$_{5}$ = 6 V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở Hướng dẫn ##categories: 11493## ##tags: Vật lý 11##

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R$_{1}$ = R$_{3}$ = R$_{5}$ = 3 ; R$_{2}$ = 8 ; R$_{4}$ = 6 ; U$_{5}$ = 6 V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở

Hướng dẫn