Tháng Ba 31, 2023

Cho hình vẽ sau: Kể tên các tam giác có chung cạnh BC:

Cho hình vẽ sau:

Kể tên các tam giác có chung cạnh BC:

A. ΔFBC; ΔEBC; ΔABC

B. ΔEBC; ΔDBC; ΔABC

C. ΔFBC; ΔEBC; ΔDBC

D. ΔFBC; ΔEBC; ΔDBC; ΔABC

Hướng dẫn

Các tam giác có chung cạnh trong hình vẽ là: ΔFBC; ΔEBC; ΔDBC; ΔABC

Chọn đáp án D.