Tháng Ba 29, 2023

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là:

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là:

A. AB

B. AC

C. BC

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Ta có: 3cm < 5cm < 7cm

Đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là đoạn AB

Chọn đáp án A