Tháng Mười Một 30, 2023

Cho hình vẽ sau. Có tất cả bao nhiêu cặp góc kề bù ở hình trên?

Cho hình vẽ sau. Có tất cả bao nhiêu cặp góc kề bù ở hình trên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

A. 145°

B. 120°

C. 85°

D. 65°

Hướng dẫn

Chọn đáp án C