Tháng Ba 5, 2024

Cho hình vẽ sau, các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là:

Cho hình vẽ sau, các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là:

A. AD và AB

B. AD và BC

C. AD và BC

D. AB và DC

Hướng dẫn

Ta có: AB = DC = 3,5cm

Chọn đáp án D