Tháng Ba 29, 2023

Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia M

Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong ba điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Chưa kết luận được

B. X

C. B

D. M

Hướng dẫn

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Vì hai tia MA và MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X.

Chọn đáp án D.