Tháng Năm 31, 2023

Cho hai biểu thức \(A = 5x + 2y\) và \(B=9x+7y\). Khi đó giá trị của biểu thức \(xA+yB\) tại \(x=2\) và \(y=-1\) là:

Cho hai biểu thức \(A = 5x + 2y\) và \(B=9x+7y\). Khi đó giá trị của biểu thức \(xA+yB\) tại \(x=2\) và \(y=-1\) là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(x.A + y.B = x\left( {5x + 2y} \right) + y\left( {9x + 7y} \right) = x.5x + x.2y + y.9x + y.7y = 5{x^2} + 11xy + 7{y^2}\)

Thay \(x=2\) và \(y=-1\) vào ta có: \({5.2^2} + 11.2.\left( { – 1} \right) + 7.{\left( { – 1} \right)^2} = 20 – 22 + 7 = 5\)

Chọn D.