Tháng Tư 2, 2023

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C. b) Viết các tia trùng nhau. c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự

a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C.

b) Viết các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

Hướng dẫn

a)

Có 6 tia: AB, AC, BC, BA, CA, CB

b) Các tia trùng nhau

+ Tia AB và tia AC trùng nhau.

+ Tia CB và tia CA trùng nhau.

c)

+ A thuộc tia BA.

+ A không thuộc tia BC.

Hướng dẫn

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là điểm bất kì nằm giữa A và M, ta có:

Hướng dẫn

M là trung điểm của AB: MB = AB/2

N là trung điểm của BC: NB = BC/2

Khi đó: