Tháng Ba 31, 2023

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự trên. Số cặp tia phân biệt là:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự trên. Số cặp tia phân biệt là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Các cặp tia phân biệt là: AB và BC; AC và BC; BA và BC; CA và BA; CB và BA; AB và BA; AC và CA; BC và CB

Chọn đáp án C