Tháng Ba 24, 2023

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: a) AB + BC = AC b) AC + CB = AB c) BA + AC = BC

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

a) AB + BC = AC

b) AC + CB = AB

c) BA + AC = BC

Hướng dẫn

a) Điểm B nằm giữa hai điểm A, C

b) Điểm C nằm giữa hai điểm A, B

c) Điểm A nằm giữa hai điểm A, C