Tháng Ba 3, 2024

cho A = {1; -3; 3; 2; -7; 5; -5} Tìm trong tập hợp A các số nguyên có cùng giá trị tuyệt đối

cho A = {1; -3; 3; 2; -7; 5; -5}

Tìm trong tập hợp A các số nguyên có cùng giá trị tuyệt đối

A. -3 và 3

B. 5 và -5

C. -3 và 3 ; 5 và -5

D. 1 và 2

Hướng dẫn

Các số nguyên có cùng giá trị tuyệt đối là -3 và 3 ; 5 và -5

Chọn câu C