Tháng Mười Một 28, 2021

Cho 8,4 gam Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, dư thu được dung dịch X chứa m gam muối và V lít khí H$_{2}$ (đktc).

Cho 8,4 gam Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, dư thu được dung dịch X chứa m gam muối và V lít khí H$_{2}$ (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b)Tính V, m.

Phương pháp giải:

Fe + H$_{2}$SO$_{4 loãng}$ → FeSO$_{4 }$+ H$_{2}$

Tính theo phương trình hóa học tìm số mol FeSO$_{4}$ và số mol H$_{2}$.

Từ đó tính được V và m.

Lời giải chi tiết:

a) Fe + H$_{2}$SO$_{4 loãng}$ → FeSO$_{4 }$+ H$_{2}$

b) Ta có: n$_{Fe }$= 8,4: 56 = 0,15 mol

Theo PTHH ta có: n$_{FeSO4 }$= n$_{H2 }$= n$_{Fe }$= 0,15 mol

Vậy m = m$_{FeSO4 }$= 0,15.152 = 22,8 gam và V = V$_{H2 }$= 0,15.22,4 = 3,36 lít