Tháng Mười Một 30, 2023

Cho 37,2 gam chất hữu cơ X (có công thức phân tử là C$_{2}$H$_{10}$N$_{4}$O$_{6}$) tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch KOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị m gần nhất với

Cho 37,2 gam chất hữu cơ X (có công thức phân tử là C$_{2}$H$_{10}$N$_{4}$O$_{6}$) tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch KOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị m gần nhất với

A. 47,81.

B. 60,59.

C. 41,42.

D. 33,62.

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Tính được tỉ lệ n$_{X}$ : n$_{KOH}$ = 1 : 3 và dựa vào CTPT C$_{2}$H$_{10}$N$_{4}$O$_{6}$ → công thức cấu tạo thỏa mãn của X là:

– Tính khối lượng các muối vô cơ theo PTHH: X + 3KOH → CH(NH$_{2}$)$_{3}$ + KNO$_{3}$ + K$_{2}$CO$_{3}$ + 3H$_{2}$O

Lời giải chi tiết:

n$_{X}$ = 37,2/186 = 0,2 mol

n$_{KOH}$ = 0,6 mol

Vì n$_{X}$ : n$_{KOH}$ = 1 : 3 → công thức cấu tạo thỏa mãn của X là:

PTHH: X + 3KOH → CH(NH$_{2}$)$_{3}$ + KNO$_{3}$ + K$_{2}$CO$_{3}$ + 3H$_{2}$O

0,2 0,6 → 0,2 → 0,2 (mol)

→ m = m$_{KNO3}$ + m$_{K2CO3}$ = 0,2.101 + 0,2.138 = 47,8 gam

Đáp án A